[Chương thứ bảy mươi] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ bảy mươi: Ác đè ác (Thượng)

1169877283999eb5f2l

Continue reading

[Chương thứ sáu mươi chín] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ sáu mươi chín: Bái sư yêu nghiệt

1157816865ecda437bo

Continue reading

[Chương thứ sáu mươi tám] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ sáu mươi tám: Bước đầu bố trí sát cục118760046538fd0520o
Continue reading

[Chương thứ sáu mươi bảy_Hạ] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ sáu mươi bảy: Ý chỉ của Hoàng Hậu (Hạ)1169626483d36c2530o

Continue reading

[Chương thứ sáu mươi bảy _Thượng] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ sáu mươi bảy: Ý chỉ của Hoàng Hậu (Thượng)

11802404319c3a6ca8o

Continue reading

[Chương thứ sáu mươi sáu_Hạ] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ sáu mươi sáu: Hỏa thiêu Tây Lương thế gia (Hạ)

117985058768847f7fo

Continue reading

[Chương thứ sáu mươi sáu_Thượng] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: http://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ sáu mươi sáu: Hỏa thiêu Tây Lương thế gia (Thượng)

1166021030939023b5o

Continue reading